I.ÚS 107/03 ze dne 16. 4. 2003
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatele R. W., proti přiloženým usnesením Okresního soudu v Trutnově ze dne 21. 6. 2002, sp. zn. 14 C 158/98, a Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 10. 2002, sp. zn. 26 Co 355/2002, a proti výzvě Okresního soudu v Trutnově ze dne 27. 11. 2002, k č.j. 14 C 158/98-198, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Ústavnímu soudu byla dne 17. 2. 2003 doručena ústavní stížnost stěžovatele R. W. proti v záhlaví označeným rozhodnutím obecných soudů.

Ještě před tím, než se Ústavní soud může zabývat materiální stránkou věci, je vždy povinen přezkoumat procesní náležitosti a předpoklady ústavní stížnosti. Z toho vyplývá, že pouze v případě, když návrh splňuje všechny zákonem stanovené formální náležitosti a předpoklady, může se jím zabývat také věcně.

Ústavní stížnost neměla všechny náležitosti ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Stěžovatel nebyl zastoupen advokátem (§§ 30 odst. 1 a 31 odst. 2 cit. zákona).

Dne 25. 2. 2003 byl stěžovatel vyzván k odstranění vad této stížnosti s poučením, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud neodstraní vady ve lhůtě 20 dnů od doručení této výzvy.
Dne 19. 3. 2003 byla Ústavnímu soudu tato zásilka vrácena poštou zpět s údajem, že stěžovatel nebyl zastižen a že doručení zásilky mu bylo oznámeno dne 28. 2. 2003. V průběhu úložní doby nebyla zásilka vyzvednuta.
Dle ustanovení § 63 zákona není-li stanoveno jinak, použijí se pro řízení před Ústavním soudem přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu. Dle ustanovení § 46 odst. 4 o.s.ř., nebyl-li adresát písemnosti určené do vlastních rukou zastižen, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, písemnost se uloží a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si zásilku vyzvedl. Pokud tak neučiní do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Za takový den je v tomto případě třeba považovat 10. 3. 2003. Tímto dnem započala běžet lhůta k odstranění vad podání.
Stěžovatel ve stanovené lhůtě vady neodstranil.
Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.
Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně.

Proto Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. dubna 2003


JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj