I.ÚS 116/94 ze dne 24. 11. 1994
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Sp. zn. I. ÚS 116/94
ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatele L.K., o ústavní stížnosti proti rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 10. 1994, sp. zn. 7 To 235/94,

t a k t o :

N á v r h s e o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel svým podáním ze dne 8. 8. 1994 namítal nezákonnost rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 10. 1994, sp.zn. 7 To 235/94, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 8. 1994, sp.zn. 1 T 55/93. Ve svém podání rozsáhle líčí navrhovatel, v čem spatřuje pochybení soudu při posuzování jeho causy. V závěru sumarizuje v tom směru, že celé řízení proběhlo na základě nepřímých důkazů, které ani zdaleka netvoří souvislý celek. Přičemž výsledkem bylo jeho odsouzení na 10 let odnětí svobody za jeden z nejzávažnějších trestných činů.

Přípisem ze dne 16. 9. 1994 byl navrhovatel vyzván Ústavním soudem České republiky k odstranění vad svého podání a současně byl poučen, že pokud ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení soudní výzvy vady podání neodstraní, bude jeho návrh, podle § 43 odst. 1 zák. č. 182/93 Sb., odmítnut.

Výzva k odstranění vad podání byla navrhovateli doručena dne 22. 9. 1994.

Navrhovatel zareagoval sdělením z 12. 10. 1994, v němž uvádí, že v důsledku postupu obhájce, kterého měl ustanoveného v trestním řízení, došlo k zmeškání lhůty pro odvolání. Poukazuje na to, že odvolání předal ve lhůtě svému zástupci, který přislíbil, že jej ve lhůtě odešle soudu. Takto však neučinil a v důsledku toho Vrchní soud v Praze odvolání jako pozdě podané zamítl.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě soudem určené, tj. do 22. 10. 1994, přičemž vzal na vědomí poučení Ústavního soudu o následcích neodstranění vad dle § 43 odst. 1 zák. č. 182/93 Sb., rozhodl Ústavní soud v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) shora citovaného zákona tak, že jeho návrh odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. 11. 1994

prof. JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.
soudce Ústavního soudu ČR