I.ÚS 1329/19 ze dne 21. 5. 2019
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem ve věci ústavní stížnosti KUBDAT Software, s.r.o. "v likvidaci", se sídlem Volgogradská 74, 700 30 Ostrava, IČ 25351036, zastoupené Mgr. Petrem Kaustou, advokátem se sídlem Čs. Legií 1719/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, proti usnesením Nejvyššího soudu č. j. 30 Cdo 174/2019-1089 ze dne 1. 2. 2019 a č. j. 30 Cdo 173/2019-1087 ze dne 1. 2. 2019, usnesením Městského soudu v Praze č. j. 25 Co 107/2018-831 ze dne 5. 4. 2018, č. j. 25 Co 286/2018-896 ze dne 19. 9. 2018 a č. j. 25 Co 387/2017-689 ze dne 7. 12. 2017 a proti usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 č. j. 29 C 168/2016-642 ze dne 25. 7. 2017, č. j. 29 C 168/2016-817 ze dne 23. 2. 2018 a č. j. 29 C 168/2016-867 ze dne 12. 6. 2018, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Stěžovatelka se domáhá zrušení v záhlaví označených meritorních a procesních rozhodnutí vydaných soudy v řízení o náhradě škody, vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 29 C 168/2016. Ústavní soud se podanou ústavní stížností zabýval nejprve z hlediska procesních podmínek její věcné projednatelnosti, tedy zda vyhovuje požadavkům zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), na takový návrh kladeným.

V projednávané věci podal ústavní stížnost za obchodní společnost KUBDAT Software, s.r.o. "v likvidaci", její jednatel a společník Libor Kubala (resp. advokát, jemuž za uvedenou obchodní společnost Libor Kubala udělil plnou moc dle § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu), ačkoliv usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. 29 Cm 116/2003-24 ze dne 12. 10. 2004 byla stěžovatelka zrušena s likvidací a byla jí jmenována likvidátorka, a to JUDr. Helena Strachotová. Jmenováním likvidátorky totiž na ni přešla působnost statutárního orgánu jednat jménem společnosti (srov. § 70 odst. 3 dříve platného obchodního zákoníku ve znění účinném od 31. 12. 2013).

Ústavní soud se proto zabýval předně tím, zda návrh podala osoba oprávněná zastupovat danou obchodní společnost v řízení před Ústavním soudem (srov. § 64 zákona o Ústavním soudu ve spojení s § 21 odst. 2 o. s. ř.), resp. zda taková osoba udělila právnímu zástupci obchodní společnosti speciální plnou moc ve smyslu § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu. Za tímto účelem Ústavní soud v souladu s § 42 odst. 3 zákona o Ústavním soudu požádal JUDr. Helenu Strachotovou jako likvidátorku stěžovatelky o sdělení, zda s podáním ústavní stížnosti souhlasí. Součástí přípisu adresovaného jmenované likvidátorce bylo i poučení, že nevysloví-li souhlas s podáním ústavní stížnosti, bude Ústavní soud nucen podaný návrh dle § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu odmítnout jako podaný někým zjevně neoprávněným. Dne 17. 5. 2019 JUDr. Helena Strachotová uvědomila Ústavní soud, že s podáním ústavní stížnosti za stěžovatelku nesouhlasí.

S ohledem na nesouhlas likvidátorky s podáním ústavní stížnosti Ústavní soud odmítl ústavní stížnost dle § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu jako návrh podaný někým zjevně neoprávněným. V podrobnostech lze odkázat na podrobnější odůvodnění usnesení Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 626/18 ze dne 3. 4. 2018 řešícího stejnou situaci téže stěžovatelky, které je jí ostatně dobře známo.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. května 2019


Tomáš Lichovník v. r.
soudce zpravodaj