I.ÚS 137/94 ze dne 20. 12. 1994
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Sp. zn. I. ÚS 137/94 ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud ČR rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Vladimírem Paulem ve věci návrhu stěžovatelů J. a Z.Š., týkajícího se ústavní stížnosti,

t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatelé podali svůj návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem svým podáním ze dne 17. 9. 1994, označeným jako ústavní stížnost.

Přípisem Ústavního soudu ze dne 13. 10. 1994 byli stěžovatelé vyzváni, aby odstranili nedostatky svého návrhu ve lhůtě do 15. 11. 1994, prodloužené do 15. 12. 1994, zejména aby byli podle § 30 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, stěžovatelé již při podání návrhu zastoupeni, s přihlédnutím k povaze věci, advokátem, který by také zajistil, aby návrh ústavní stížnosti splňoval podmínky pro něj stanovené v § 72 a násl. uvedeného zákona.

Stěžovatelé vady svého návrhu ve lhůtě k tomu určené neodstranili a svým podáním ze dne 11. 12. 1994 oznámili, že důvody podání ústavní stížnosti pominuly, svůj návrh v důsledku toho nedoplnili.

Soudce zpravodaj proto mimo ústní jednání, bez přítomnosti účastníků, svým usnesením podle § 43 odst. 1 písm. f) zákona č. 182/1993 Sb. návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. prosince 1994

JUDr. Vladimír P a u l
soudce zpravodaj