I.ÚS 1410/09 ze dne 29. 7. 2009
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ivanou Janů ve věci ústavní stížnosti stěžovatele O. K., bez právního zastoupení, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. 2. 2009, sp. zn. 12 To 11/2009, za účasti Krajského soudu v Hradci Králové, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 25. května 2009 byl Ústavnímu soudu doručen návrh stěžovatele označený jako ústavní stížnost proti v záhlaví tohoto usnesení uvedenému rozhodnutí obecného soudu.

Při kontrole formálních i materiálních náležitostí bylo zjištěno, že návrh trpí řadou vad. Ústavní soud především shledal absenci speciální plné moci pro zastupování v řízení před Ústavním soudem (§ 29, § 30 a § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu"), dále nepřiložení dostatečného počtu stejnopisů ústavní stížnosti (§ 34 odst. 2 zákona o Ústavním soudu) a nepřiložení kopie rozhodnutí o posledním prostředku k ochraně práva (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu). Ve výzvě k odstranění vad podání byl stěžovatel poučen, že pokud ve stanovené lhůtě třiceti dnů vady neodstraní, může být jeho návrh odmítnut. Výzva byla stěžovateli doručena dne 22. 6. 2009.

Ve stanovené lhůtě (do dnešního dne) stěžovatel vytknuté vady návrhu neodstranil a na výzvu nijak nereagoval, z čehož je zřejmé, že třicetidenní lhůta určená Ústavním soudem uplynula marně.

Ústavní soud soudcem zpravodajem proto usnesením rozhodl o odmítnutí návrhu pro neodstranění vad ve lhůtě k tomu určené, neboť podmínky pro tento postup stanovené ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu jsou splněny.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. července 2009

Ivana Janů
soudce zpravodaj