I.ÚS 1449/09 ze dne 2. 7. 2009
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů 1) G a C Pacifik, a. s., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, a 2) Ing. J. T., předsedy představenstva G a C Pacifik, a. s., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, zastoupených JUDr. Kateřinou Tomkovou, advokátkou se sídlem Brno, Lesnická 52, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 8. 2008, čj. 7 Ca 202/2008 - 71, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 3. 6. 2009, stěžovatelé navrhli zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Městského soudu v Praze, jehož kopii však k ústavní stížnosti nepřipojili. Proto výzvou ze dne 9. 6. 2009 soudce zpravodaj vyzval právní zástupkyni stěžovatelů k odstranění zmíněné vady ústavní stížnosti a vyzval ji, aby do 10ti dnů od doručení výzvy zaslala Ústavnímu soudu kopii napadeného rozhodnutí, kterou opomněla k ústavní stížnosti přiložit. K výzvě připojil poučení, že pokud zmíněnou vadu v uvedené lhůtě neodstraní, bude ústavní stížnost odmítnuta. Výzva byla právní zástupkyni doručena dne 15. 6. 2009.

Právní zástupkyně stěžovatelů v poskytnuté lhůtě na výzvu Ústavního soudu nereagovala, kopii napadeného rozhodnutí Ústavnímu soudu nezaslala ani do dnešního dne. Za této situace jsou naplněny podmínky ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Vzhledem k tomu, že vada návrhu nebyla odstraněna ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. července 2009

František Duchoň
soudce Ústavního soudu