I.ÚS 1630/09 ze dne 5. 8. 2009
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele M. G., proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 26. 3. 2009, čj. 71 T 117/2007 -5956, a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 6. 2009, sp. zn. 39 To 32/2009, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 23. 6. 2009, kterou si stěžovatel sepsal sám, napadl v záhlaví označená rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě a Krajského soudu tamtéž.

Výzvou ze dne 29. 6. 2009 soudce zpravodaj vyzval stěžovatele k odstranění vad ústavní stížnosti. Informoval jej, že zákon o Ústavním soudu vyžaduje, aby každá ústavní stížnost byla sepsána advokátem, doložena jeho plnou mocí s tím, že k ústavní stížnosti musí být připojeny kopie rozhodnutí, jejichž zrušení je navrhováno. K odstranění vad návrhu stanovil stěžovateli lhůtu 30ti dnů od doručení výzvy. Výzva byla stěžovateli doručena dne 1. 7. 2009.

Stěžovatel v poskytnuté lhůtě zaslal Ústavnímu soudu tři další podání, v nichž svou ústavní stížnost doplnil a sdělil, že nemá peníze na advokáta. Vyzval Ústavní soud, aby akceptoval jím sepsanou ústavní stížnost.

Soudce zpravodaj po zvážení dané situace dospěl k závěru, že ústavní stížnost nelze projednat, neboť stěžovatel neodstranil vady, které mu byly vytknuty. Vzhledem k tomu, že stěžovatel neodstranil vady svého návrhu ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, jeho návrh odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. srpna 2009

František Duchoň
soudce Ústavního soudu