I.ÚS 171/2000 ze dne 23. 5. 2000
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatele K. W., proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 1. 2000, sp. zn. 1 Nt 207/99, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 12. 3. 2000 domáhá zrušení v záhlaví označeného usnesení Krajského soudu v Plzni, jímž krajský soud rozhodl o žádosti stěžovatele o odpuštění zbytku trestu z důvodu jeho těžké nevyléčitelné nemoci.

Ústavní soud stěžovatele přípisem ze dne 3. 4. 2000, který stěžovatel obdržel dne 7. 4. 2000, vyzval k odstranění vad, na něž stěžovatele upozornil s tím, že pokud ve lhůtě 40 dnů od doručení této výzvy nedojde Ústavnímu soudu řádná ústavní stížnost, jíž budou uvedené vady návrhu odstraněny, bude návrh odmítnut.

Protože stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítl [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 23. května 2000JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj