I.ÚS 173/02 ze dne 11. 3. 2003
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. arch. I. H., zemřelého 5. 4. 2002, jehož právními nástupci jsou pozůstalý syn F. H., a pozůstalá dcera Z. H., proti rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 11. 2001, sp. zn. 28 Cdo 1323/2001-199, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 11. 2000, sp. zn. 18 Co 233/2000-165 a proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 19. 7. 1999, sp. zn. 4 C 232/96,
t a k t o :


Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Ústavnímu soudu byla dne 21. 3. 2002 doručena ústavní stížnost stěžovatele Ing. arch. I. H. proti v záhlaví uvedeným rozsudkům. Dne 16. 4. 2002 obdržel Ústavní soud sdělení právního zástupce stěžovatele JUDr. M. K., že stěžovatel 5. 4. 2002 zemřel. Tuto skutečnost si Ústavní soud ověřil z úmrtního listu stěžovatele v knize úmrtí matričního úřadu Městské části Praha 3.

Z dopisu Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 16. 12. 2002 Ústavní soud zjistil, že právními nástupci stěžovatele jsou jeho pozůstalé děti F. H. a Z. H.

Dne 14. 1. 2003 upozornil Ústavní soud pozůstalé na tuto skutečnost a současně je vyzval - pokud hodlají v řízení pokračovat - k odstranění vad ústavní stížnosti ve smyslu § 30 odst. 1, § 31 odst. 2 a § 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, s poučením, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud neodstraní vady ve lhůtě 20 dnů od doručení této výzvy. Tato výzva byla F. H. i Z. H. doručena dne 17. 1. 2003.

Ve stanovené lhůtě však právní nástupci stěžovatele Ing. arch. I. H. vady neodstranili.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně.

Proto Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 11. března 2003JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj