I.ÚS 1883/14 ze dne 28. 8. 2014
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem o ústavní stížnosti stěžovatele Zainula Arifina, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 3. 2014 sp. zn. 30 Cdo 753/2014, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 2. 6. 2014 stěžovatel napadl usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 3. 2014 sp. zn. 30 Cdo 753/2014 o zastavení dovolacího řízení v jeho exekuční věci pro neodstraněný nedostatek povinného právního zastoupení. Při podání dovolání byl stěžovatel zastoupen soudním exekutorem (JUDr. Oldřichem Svobodou), který ovšem podle zákona není oprávněn dovolání za účastníka řízení sepsat (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Vzhledem k tomu, že ani ústavní stížnost nesplňovala nezbytnou náležitost spočívající v právním zastoupení stěžovatele advokátem podle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel dne 4. 7. 2014 - s náležitým poučením o následcích případné nečinnosti - vyzván k odstranění uvedené vady podání. K tomuto účelu mu byla určena lhůta 20 dnů od doručení výzvy. Výzva Ústavního soudu byla stěžovateli doručena dne 8. 7. 2014. Následujícího dne mu počala běžet stanovená 20denní lhůta, která marně uplynula dne 28. 7. 2014.

Ústavní soud proto ústavní stížnost mimo ústní jednání odmítl pro neodstranění vad podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. srpna 2014


Ludvík David, v. r.
soudce zpravodaj