I.ÚS 1895/14 ze dne 8. 7. 2014
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o vyloučení soudce Ludvíka Davida z projednávání ústavní stížnosti stěžovatele Jiřího Rábla, zastoupeného JUDr. Jaroslavem Brožem, advokátem, se sídlem Marie Steyskalové 62, 616 00 Brno, takto:

Soudce Ludvík David je vyloučen z projednávání a rozhodování věci vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. I. ÚS 1895/14.

Odůvodnění:

Stěžovatel podal ústavní stížnost směřující proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. března 2014, č. j. 28 Cdo 891/2014-640.

Podle rozvrhu práce byla věc přidělena soudci zpravodaji Ludvíku Davidovi. V přípise ze dne 25. června 2014 soudce Ludvík David uvedl, že ve věci je dán důvod k jeho vyloučení podle § 36 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), neboť byl v téže věci činný jako člen senátu 28 Cdo, který danou věc na Nejvyšším soudu projednával.

Podle § 36 odst. 2 zákona o Ústavním soudu je soudce též vyloučen, jestliže byl v téže věci činný při výkonu jiné funkce nebo povolání, než je funkce soudce Ústavního soudu.

Vzhledem k tomu, že soudce Ludvík David byl ve věci činný v rámci řízení o dovolání u Nejvyššího soudu, dospěl senát Ústavního soudu určený rozvrhem práce pro rozhodnutí o vyloučení soudce, že jsou dány důvody pro jeho vyloučení z projednávání věci u Ústavního soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. července 2014


Jiří Zemánek, v. r.
předseda senátu