I.ÚS 1920/09 ze dne 30. 7. 2009
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Stanislava Balíka a soudců JUDr. Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma o prohlášení o podjatosti vzneseném soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským v rámci řízení o ústavní stížnosti vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. I. ÚS 1920/09, takto:

Soudce zpravodaj Pavel Rychetský je vyloučen z projednávání a rozhodování o ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. I. ÚS 1920/09.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 3 platného rozvrhu práce Ústavního soudu na rok 2009 sp. zn. Org. 1/09 ze dne 1. prosince 2008 (dále jen „rozvrh práce“) byla ústavní stížnost stěžovatele obchodní společnosti TEKAZ, s.r.o., se sídlem v Chebu, Podhradská 7, vedená pod sp. zn. I. ÚS 1920/09 přidělena Pavlu Rychetskému jako soudci zpravodajovi. Soudce zpravodaj prohlásil přípisem ze dne 23. 7. 2009 podle § 36 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), že se cítí být podjatý, neboť v řízení před obecnými soudy, několikrát poskytoval právní pomoc stěžovatelce ve sporech, týkajících se privatizace a nynější ústavní stížnost na tyto spory bezprostředně navazuje.

Podle ustanovení § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu soudce je vyloučen z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti. Podle odstavce 2 téhož ustanovení je soudce též vyloučen, jestliže byl v téže věci činný při výkonu jiné funkce nebo povolání, než je funkce soudce Ústavního soudu.

Senát určený podle ustanovení § 10 odst. 1 rozvrhu práce k rozhodnutí o vyloučení soudce dospěl k závěru, že v předmětné věci jsou dány důvody vyloučení soudce zpravodaje Pavla Rychetského z projednávání a rozhodování věci ve smysl § 36 odst. 2 zákona o Ústavním soudu.

Z uvedených důvodů rozhodl II. senát Ústavního soudu tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. července 2009

Stanislav Balík
předseda II. senátu