I.ÚS 21/2000 ze dne 23. 2. 2000
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dnešního dne o ústavní stížnosti stěžovatele M. Š., proti rozsudku Okresního soudu Rakovník, sp. zn. 6 C 481/97, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á :
O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel ústavní stížností ze dne 10. 1. 2000 brojí proti postupu Okresního soudu v Rakovníku. Ústavní stížnost neměla všechny náležitosti ve smyslu ust. § 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Stěžovatel nebyl zastoupen advokátem (§§ 30 odst.1 a 31 odst.2 cit. zákona).
Dne 25. 1. 2000 byl stěžovatel vyzván k odstranění vad této stížnosti s poučením, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud neodstraní vady do 20 dnů od doručení této výzvy.
Stěžovatel ve stanovené lhůtě vady neodstranil.
Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.
Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vady uplynula marně. Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 23. 2. 2000JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj