I.ÚS 228/03 ze dne 24. 10. 2003
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele JUDr. D. S., proti nečinnosti Obvodního soudu pro Prahu 2 ve věci vedené pod sp. zn. 25 E 589/2000,


takto:


Ústavní stížnost se odmítá.


Odůvodnění:


Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 17. 4. 2003, brojil stěžovatel proti nečinnosti Obvodního soudu pro Prahu 2.

Vzhledem ke skutečnosti, že podání stěžovatele nesplňovalo náležitosti řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem, vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad přípisem, který stěžovatel obdržel dne 8. 9. 2003. Vyzval ho, aby si zvolil advokáta, který ho bude v řízení před Ústavním soudem zastupovat, nebo v případě, pokud by mu byla právní pomoc advokátem odmítnuta, aby se obrátil na Českou advokátní komoru se žádostí o ustanovení advokáta. Stěžovatel měl svůj návrh doplnit ve lhůtě 30 dní od doručení výzvy. Stěžovatel v poskytnuté lhůtě na výzvu nijak nereagoval, vady podání neodstranil ani do dne rozhodnutí Ústavního soudu.

Protože stěžovatel vady návrhu neodstranil ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení, návrh odmítl na základě ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.


V Brně dne 24. října 2003


JUDr. František Duchoň
soudce Ústavního soudu