I.ÚS 244/08 ze dne 12. 5. 2008
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti V. M., proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 15. 11. 2007, č. j. 14 Co 625/04-98, takto:

Nezletilým T. M. a L. M. se ustanovuje opatrovníkem Městský úřad Cheb k zastupování v řízení o ústavní stížnosti vedeném u Ústavního soudu pod sp. zn. I. ÚS 244/08.

Odůvodnění:

Navrhovatel se ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 28. 1. 2008, domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 15. 11. 2007, č. j. 14 Co 625/04-98. Předmětem napadeného rozhodnutí byla úprava výchovy nezletilých dcer stěžovatele.

Ve smyslu ust. § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů a § 29 odst. 1 občanského soudního řádu ustanovil proto Ústavní soud nezletilým dětem stěžovatele opatrovníka, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. května 2008

Vojen Güttler
soudce zpravodaj