I.ÚS 266/10 ze dne 13. 7. 2010
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Vojena Güttlera a soudců Františka Duchoně a Ivany Janů v řízení o ústavní stížnosti stěžovatele Mgr. A. H., zastoupeného JUDr. Markem Nespalem, advokátem se sídlem Vyšehradská 21, Praha 2, proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 22.10.209 sp. zn. 27 Co 266/2009, takto:

Nezletilému Š. H., dítěti rodičů Bc. I. S. a Mgr. A. H., se ustanovuje opatrovník, a to Městský úřad Rychnov nad Kněžnou - Odbor sociálních věcí, se sídlem Havlíčkova 136, 513 01 Rychnov nad Kněžnou, k zastupování v řízení o ústavní stížnosti Mgr. A. H., vedeném u Ústavního soudu pod sp. zn. I. ÚS 266/10.

Odůvodnění:

Dle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanoveními § 192 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 37 odst. 2 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, nemůže-li dítě (z důvodů kolize zájmů v řízení) zastoupit žádný z rodičů, ustanoví soud dítěti opatrovníka, který bude dítě v řízení nebo při určitém právním úkonu zastupovat. Tímto opatrovníkem zpravidla ustanoví orgán vykonávající sociálně - právní ochranu dětí.

Ústavní stížnost stěžovatele se úzce dotýká konkrétních zájmů nezletilého, vedlejšího účastníka řízení. V podstatě jde o spor, zda má být nařízena střídavá výchova nezletilého rodiči. Jeho zákonní zástupci, stěžovatel a matka nezletilého, jsou také účastníky řízení o ústavní stížnosti. Protože by mohlo dojít ke střetu jejich zájmů, je nutno ustanovit dítěti kolizního opatrovníka ve smyslu § 37 zákona o rodině. Soud proto rozhodl usnesením tak, jak ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. července 2010


Vojen Guttler v. r.
předseda senátu