I.ÚS 2661/10 ze dne 30. 9. 2010
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Vojena Güttlera a soudců Františka Duchoně a Ivany Janů v řízení o ústavní stížnosti stěžovatele PhDr. I. M., M.A., M.Sc., zastoupeného JUDr. Jaroslavem Hostinským, advokátem se sídlem Vinohradská 126, Praha 3, proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 5. 2010, č. j. 17 Co 187/2010-485, a proti rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 11. 1. 2010, č. j. 0 P 274/2001-446, takto:

Nezletilému dítěti A. M., dceři rodičů H. P. a PhDr. I. M., M.A., M.Sc., se ustanovuje opatrovník, a to Magistrát města Hradec Králové se sídlem Československé armády č. 408, Hradec Králové, k zastupování v řízení o ústavní stížnosti PhDr. I. M., M.A., M.Sc., vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. I. ÚS 2661/10.

Odůvodnění:

Dle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanoveními § 192 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 37 odst. 2 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, nemůže-li dítě (z důvodů kolize zájmů v řízení) zastoupit žádný z rodičů, ustanoví soud dítěti opatrovníka, který bude dítě v řízení nebo při určitém právním úkonu zastupovat. Tímto opatrovníkem zpravidla ustanoví orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí.

Ústavní stížnost stěžovatele se úzce dotýká konkrétních zájmů nezletilé, neboť jde o spor rodičů o změnu výchovného prostředí. Jeho zákonní zástupci, stěžovatel a matka nezletilé, jsou také účastníky řízení o ústavní stížnosti. Protože by mohlo dojít ke střetu jejich zájmů, je nutno ustanovit dítěti kolizního opatrovníka ve smyslu § 37 zákona o rodině. Soud proto rozhodl usnesením tak, jak ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. září 2010


Vojen Güttler v. r.
předseda senátu