I.ÚS 276/04 ze dne 13. 9. 2004
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky E. Š., proti rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 3. 2004, čj. 28 Cdo 2129/2003 - 313, t a k t o :


Ústavní stížnost se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í :


Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 10. 5. 2004 stěžovatelka napadla v záhlaví uvedený rozsudek. Podání, které si sepsala sama, nesplňovalo náležitosti řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem.

Ústavní soud proto vyzval stěžovatelku k odstranění vad výzvou ze dne 29. 6. 2004, která byla stěžovatelce doručena dne 1. 7. 2004. Upozornil ji, že pokud ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy nedojde Ústavnímu soudu řádná ústavní stížnost, jíž budou uvedené vady návrhu odstraněny, bude návrh odmítnut. Ústavní soud stěžovatelku také vyzval k tomu, aby si zvolila advokáta, který by ji v řízení před Ústavním soudem zastupoval, nebo v případě, že jí bude právní pomoc advokátem odmítnuta, aby se obrátila na Českou advokátní komoru. Stěžovatelka v poskytnuté lhůtě řádnou ústavní stížnost nedoručila, neučinila tak ani do dnešního dne.

Protože stěžovatelka neodstranila vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, návrh odmítl na základě ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení:Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.


V Brně dne 13. září 2004


JUDr. František Duchoň, v. r.
soudce Ústavního soudu