I.ÚS 29/95 ze dne 28. 4. 1995
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Sp. zn. I. ÚS 29/95


ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Vojenem Güttlerem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele P.O., o stížnosti proti vazbě,


t a k t o

Ústavní stížnost se odmítá. O d ů v o d n ě n í :


Stěžovatel se domáhal přezkoumání rozhodnutí o vazbě, z důvodu nesprávného postupu soudu a policie.
Dne 17. 2. 1995 byl stěžovatel vyzván k odstranění vad stížnosti s tím, že je třeba, aby byl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1, zák. č. 182/1993 Sb.). Ústavní soud určil stěžovateli lhůtu 30 dnů k odstranění těchto vad.
Stěžovatel ve stanovené lhůtě vady neodstranil.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) cit. zákona soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně.

Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.


P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.


V Brně dne 28. 4. 1995
JUDr. Vojen Güttler soudce zpravodaj