I.ÚS 434/99 ze dne 14. 12. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Vladimírem Paulem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele D. Staré Město, a. s., zastoupeného JUDr. V. H., advokátem. Proti rozhodnutí Finančního úřadu v Uherském Hradišti ze dne 14. 5. 1999, čj. 72820/99/336913/0761,


takto:


Návrh ústavní stížnosti se odmítá.


Odůvodnění:


Stěžovatel napadá shora citované pravomocné rozhodnutí Finančního úřadu v Uherském Hradišti ve věci převodu daňového přeplatku. Patrně se domnívá, jelikož z odůvodnění ústavní stížnosti to není zcela zřejmé (str. 7), že uvedeným rozhodnutím došlo k porušení čl. 2 odst. 4, čl. 3 Ústavy ČR a čl. 2 odst. 2 a 3 Listiny základních práv a svobod. Navrhuje, aby Ústavní soud svým nálezem napadené rozhodnutí zrušil a do doby rozhodnutí odložil jeho vykonatelnost. Variantně, "pro případ, že Finanční úřad v Uherském Hradišti svým shora uvedeným rozhodnutím zákon neporušil", pak navrhuje vydání nálezu, kterým se ruší ustanovení § 13b zákona č. 338/1999 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů.

Soudce zpravodaj nejprve posuzoval návrh z toho hlediska, zda není dán důvod jeho odmítnutí podle § 43 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Kromě jiného citované ustanovení stanoví, že je-li návrh nepřípustný a nestanoví-li zákon jinak, soudce zpravodaj ho mimo ústní jednání odmítne. Za nepřípustný se také považuje návrh, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny prostředky, které mu zákon k ochraně práva poskytuje (§ 71 odst. 1 citovaného zákona).

Stěžovatel napadá pravomocné rozhodnutí správního orgánu. Listina základních práv a svobod v čl. 36 odst. 2 stanoví, že ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak (tedy jestliže takový přezkum nevyloučí). Tuto problematiku tzv. správního soudnictví podrobněji upravuje občanský soudní řád v ustanovení
§ 244 a násl. Kromě jiného stanoví případy, kdy je přezkum správního aktu nepřípustný. V ustanovení § 248 odst. 1 a 2 o. s. ř. obecně vypočítává, které správní akty nepodléhají přezkumu, v odst. 3 téhož ustanovení pak dále uvádí, že "kromě toho jsou z přezkoumávání soudem vyloučena rozhodnutí správních orgánů vydaná na základě ustanovení uvedených v příloze A..., jakož i rozhodnutí, jejichž přezkoumávání vyloučí zvláštní zákony".

Rozhodnutí podle § 64 zákona č. 337/1992 Sb. nelze podřadit ani pod obecně vypočtené správní akty v ustanovení § 248 odst. 1 a 2 o. s. ř., taktéž příloha A o. s. ř. výslovně nestanoví nemožnost přezkumu takového rozhodnutí (srov. obor daně), ani samotný zákon č. 337/1992 Sb. přezkoumání daného rozhodnutí ve správním soudnictví nevylučuje.

Z výše uvedených důvodů Ústavní soud dospěl k závěru, že v daném případě je nutno ústavní stížnost považovat za návrh nepřípustný, neboť stěžovatel nevyčerpal všechny prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje, tj. nepodal návrh na přezkoumání rozhodnutí v rámci správního soudnictví. Soudce zpravodaj proto mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení usnesením podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, návrh odmítl. Jelikož byla ústavní stížnost odmítnuta, Ústavní soud se nezabýval návrhem na odložení vykonatelnosti napadeného rozhodnutí.

Pokud jde o zřejmě variantně zamýšlený návrh ("pro případ, že Finanční úřad v Uherském Hradišti svým shora uvedeným rozhodnutím zákon neporušil") na zrušení ustanovení § 13b zákona č. 338/1999 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, i tento návrh soudce zpravodaj podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítl jako návrh podaný někým zjevně neoprávněným, neboť osoby oprávněné podat takový návrh taxativně vypočítává ustanovení § 64 citovaného zákona a na navrhovatele z výše uvedených důvodů nedopadá.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 14. prosince 1999 JUDr. Vladimír Paul
soudce Ústavního soudu