I.ÚS 492/99 ze dne 17. 12. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Mgr. P. P., proti blíže nespecifikovaným rozhodnutím Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou, Okresního soudu v Jihlavě a Krajského soudu v Brně, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í :


Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 30. 9. 1999 domáhá "zrušení výkonu rozhodnutí včetně vydaného rozsudku" a nařízení, "aby celá věc byla podle zákona projednána znovu na základě územní působnosti u OS v Jihlavě za přítomnosti všech účastníků soudního řízení, kteří jsou s případem spjati".

Ústavní soud přípisem ze dne 19. 10. 1999, který stěžovatel obdržel dne 11. 11. 1999, vyzval stěžovatele k odstranění vad, na něž jej upozornil s poučením, že pokud ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy nedojde Ústavnímu soudu řádná ústavní stížnost, jíž budou uvedené vady návrhu odstraněny, bude návrh odmítnut.

Protože stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítl [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 17. prosince 1999
JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj