I.ÚS 5/04 ze dne 24. 2. 2004
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele A. Š., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 10. 2003, sp. zn. 12 To 488/2003, ve spojení s usnesením Okresního soudu v Trutnově ze dne 13. 8. 2003, sp. zn. 4 Nt 850/2003,


takto:


Ústavní stížnost se odmítá.


Odůvodnění:


Dne 5. 1. 2004 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání A. Š. (dále jen "stěžovatel") označené jako "ústavní stížnost". Stěžovatel tvrdil, že shora uvedenými usneseními obecných soudů byl porušen čl. 4 odst. 2 přílohy 5 Protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 10 Ústavy ČR a navrhl jejich zrušení.

Vzhledem k tomu, že podání stěžovatele nesplňovalo náležitosti podle § 30, § 31, § 34 odst. 2 a § 72 odst. 4 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad jeho podání tak, aby splňovalo požadavky řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem. K odstranění vad mu byla stanovena lhůta 30 dnů ode dne doručení výzvy. Výzva obsahovala poučení, že návrh ústavní stížnosti bude podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut, pokud stěžovatel ve stanovené lhůtě neodstraní vytýkané vady. Tato výzva byla stěžovateli doručena dne 15. 1. 2004.

Ústavní soud zjišťuje, že soudcovská třicetidenní lhůta, určená k odstranění vad návrhu na zahájení řízení, marně uplynula dne 16. 2. 2004. Výzvou vytýkané vady návrhu na zahájení řízení nebyly odstraněny ani do dnešního dne, proto soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení, usnesením návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.V Brně dne 24. února 2004 JUDr. František Duchoň
soudce Ústavního soudu