I.ÚS 503/98 ze dne 25. 2. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
I. ÚS 503/98
ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu
Ústavní soud rozhodl dnešního dne o ústavní stížnosti stěžovatele E. D., proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. 9. 1998 a proti rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 11. 1998 (bez uvedení spisových značek), t a k t o
Ústavní stížnost se o d m í t á.
Odůvodnění:
Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 30. 11. 1998 domáhá přezkoumání v záhlaví uvedených (a blíže nespecifikovaných) rozhodnutí obecných soudů.
Ústavní soud vyzval stěžovatele přípisem ze dne 5. 1. 1999, který stěžovatel obdržel dne 7. 1. 1999, k odstranění vad, na něž stěžovatele upozornil s poučením, že pokud ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy nedojde Ústavnímu soudu řádná ústavní stížnost, jíž budou uvedené vady návrhu odstraněny, bude návrh odmítnut.
Protože stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítl [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. února 1999


JUDr. Vojen Güttler soudce zpravodaj


1