I.ÚS 509/99 ze dne 23. 11. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Vladimírem Paulem ve věci návrhu stěžovatele K. H.,


takto:


Návrh se odmítá.


Odůvodnění:


Stěžovatel podal návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem svým podáním ze dne 18. 10. 1999.

Přípisem Ústavního soudu ze dne 26. 10. 1999 byl stěžovatel vyzván, aby odstranil nedostatky svého návrhu ve lhůtě do 20. 11. 1999, zejména aby byl podle § 30 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, stěžovatel již při podání návrhu zastoupen, s přihlédnutím k povaze věci, advokátem, který by také zajistil, aby návrh ústavní stížnosti splňoval podmínky pro něj stanovené v § 72 a násl. uvedeného zákona.

Stěžovatel vady svého návrhu ve lhůtě k tomu určené neodstranil. Soudce zpravodaj proto mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení usnesením podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, návrh odmítl.


Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.


V Brně dne 23. listopadu 1999 JUDr. Vladimír Paul
soudce Ústavního soudu