I.ÚS 517/98 ze dne 31. 3. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Vladimírem Paulem ve věci návrhu stěžovatelů ing. J. P. a J. V., obou zastoupených JUDr. K. B., advokátem, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 7. 1998, čj. 18 Co 333/98 - 140,


takto:


Návrh se odmítá.


Odůvodnění:


Návrh stěžovatelů ze dne 10. 12. 1998 na zahájení řízení před Ústavním soudem, označený jako stížnost napadající usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 7. 1998, čj. 18 Co 333/98 - 140, byl podán Ústavnímu soudu osobně dne 11. 12. 1998.

Podle § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ústavní stížnost lze podat ve lhůtě šedesáti dnů. Tato lhůta začíná běžet dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1).

V daném případě napadené rozhodnutí, jak vyplývá z obsahu spisu Obvodního soudu pro Prahu 1, sp. zn. 9 C 267/93, bylo doručeno oběma stěžovatelům - žalobcům dne 2. 10. 1998. Shora uvedená lhůta k podání stížnosti stěžovatelům končila dnem 30. 11. 1998. Jestliže byla podána až dne 11. 12. 1998, jedná se o stížnost podanou po stanovené lhůtě.

Dále bylo nutno konstatovat, jak z textu návrhu ústavní stížnosti vyplývá, že stěžovatelé napadají pochybení při posouzení věci jak soudu I. stupně - Obvodního soudu pro Prahu 1, tak soudu odvolacího - Městského soudu v Praze. Ústavní soud však nezasahuje do hodnocení případu soudem nebo soudy, pokud nedošlo k porušení základních práv a svobod stěžovatelů. Takové porušení však Ústavní soud nezjistil, takže návrh ústavní stížnosti je třeba pokládat za nepřípustný ve smyslu ustanovení § 72 odst. 1a zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Soudce zpravodaj proto mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení usnesením podle § 43 odst. 1 písm. b) a písm. e) zákona č. 1821993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, návrh odmítl.


Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.V Brně dne 31. března 1999 JUDr. Vladimír Paul
soudce Ústavního soudu