I.ÚS 531/99 ze dne 15. 12. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatele RNDr. Ing. P. K., DrSc., proti průtahům v řízení o výkonu rozhodnutí vedeném Městským soudem v Brně pod č.j. 64 E 2191/96, t a k t o :
Ústavní stížnost se o d m í t á.
O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel svým podáním ze dne 26.října 1999 brojí proti průtahům v řízení vedeném u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 64 E 2191/96. Jeho ústavní stížnost neměla všechny náležitosti ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a stěžovatel rovněž nebyl zastoupen advokátem (§§ 30 odst.1 a 31 odst.2 cit. zákona).
Výzvou ze dne 11. 11. 1999, doručenou dne 15.11.1999, byl stěžovatel vyzván k odstranění vad stížnosti s poučením, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud neodstraní vady do 20 dnů od doručení této výzvy.
Stěžovatel ve stanovené lhůtě vady návrhu neodstranil.
Podle § 43 odst.1 písm. a) zákona č.182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.


Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad marně uplynula. Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 15. prosince 1999JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj