I.ÚS 6/94 ze dne 28. 2. 1994
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Sp. zn. I. ÚS 6/94
ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Vojenem Güttlerem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele V. P., ohledně nároků na odškodnění dle § 23 zák. č. 119/1990 Sb.
t a k t o :

Ústavní stížnost se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :


Stěžovatel se domáhal přezkoumání postupu Ministerstva spravedlnosti ČR ohledně jeho nároků na odškodnění dle § 23 zák. č. 119/1990 Sb.

Dne 13. 1. 1994 byl stěžovatel vyzván k odstranění vad stížnosti s tím, že je třeba, aby byl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb.). Ústavní soud určil stěžovateli lhůtu 30 dnů k odstranění těchto vad. Stěžovatel ve stanovené lhůtě vady neodstranil.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) cit. zák., soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně.

Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.


V Brně dne 28. února 1994

JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj