I.ÚS 61/99 ze dne 24. 2. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
I. ÚS 61/99
ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ
Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele J. P., o ústavní stížnosti proti rozhodnutí soudu o uvalení vazby na jeho osobu, takto,

Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Navrhovatel svým podáním ze dne 3. 1. 1999, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 3. 2. 1999, žádá Ústavní soud o prošetření postupu soudu při rozhodování o vazbě a postupu policie při vyšetřování trestného činu, kterého se měl navrhovatel dopustit.

Po přezkoumání návrhu Ústavní soud zjistil, že návrh nemá všechny náležitosti ústavní stížnosti, které zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, stanoví. Navrhovatel neuvedl, které jeho základní právo nebo svoboda byly postupem soudu porušeny (§ 72 odst. 1 cit. zák.), nebylo z něho patrno, čeho se
1

I. ÚS 61/99
navrhovatel domáhá, ani v něm nebyly označeny důkazy, kterých se navrhovatel dovolává (§ 34 odst. 1 cit. zák.). Návrh nebyl zaslán v dostatečném počtu vyhotovení (§ 34 odst. 2 cit. zák.), nebyla k němu připojena kopie rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 72 odst. 4 cit. zák.) a konečně navrhovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 cit. zák.).
Na základě shora uvedených skutečností byl navrhovatel přípisem ze dne 8. 2. 1999 vyzván Ústavním soudem, aby výše uvedené nedostatky podání odstranil a současně mu byla stanovena lhůta k odstranění vytýkaných nedostatků, která činila 20 dnů ode dne doručení výzvy navrhovateli.
Vzhledem k tomu, že navrhovatel sice ve stanovené lhůtě zaslal Ústavnímu soudu doplnění svého návrhu, avšak nedostatky návrhu neodstranil, dospěl Ústavní soud k závěru, že jsou splněny podmínky ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a proto mimo ústní jednání usnesením návrh odmítl.
Poučení, Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.


V Brně 24. února 1999
Prof. JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc. soudce Ústavního soudu