I.ÚS 627/02 ze dne 24. 2. 2003
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
I. ÚS 627/02


Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti Z. Č., takto :

Ústavní stížnost se odmítá.


Odůvodnění:

Stěžovatel se obrátil na Ústavní soud podáním ze dne 23. 10. 2002, označeným jako "stížnost", ve kterém brojil proti postupu a rozhodnutím příslušných orgánů veřejné moci v jeho trestní věci. Předmětný návrh postrádal základní formální a obsahové náležitosti, kladené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, na ústavní stížnost. Ústavní soud proto navrhovatele podrobně o veškerých nutných náležitostech ústavní stížnosti poučil a vyzval jej, aby ve stanovené lhůtě vytknuté nedostatky odstranil.

Doporučený dopis ze dne 8. 11. 2002, obsahující uvedené poučení a výzvu, aby nedostatky svého návrhu odstranil ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení, převzal navrhovatel dle doručenky dne 21. 11. 2002. Po uplynutí stanovené lhůty - dne 3. 1. 2003 - zaslal navrhovatel Ústavnímu soudu další podání, kterým navíc vady, na které byl upozorněn ani nebyly odstraněny. Teprve dne 10. 1. 2003 byla podle razítka na doporučené listovní zásilce podána k poštovní přepravě žádost advokáta navrhovatele o prodloužení lhůty k odstranění vad podání. Takové žádosti lze v řádně odůvodněných případech vyhovět, to však samozřejmě jen tehdy, jestliže je podána před jejím uplynutím.

Navrhovatel byl řádně poučen, že pokud ve stanovené, dostatečně dlouhé lhůtě vytknuté nedostatky svého podání neodstraní, bude jeho návrh odmítnut. Jelikož k odstranění vad ani k podání žádosti o prodloužení lhůty samotným navrhovatelem ani jeho právním zástupcem v této lhůtě nedošlo, Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.


Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 24. února 2003

Prof. JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.
soudce Ústavního soudu