I.ÚS 703/02 ze dne 5. 5. 2003
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele RSDr. P. N., zastoupeného JUDr. Z. J., advokátem, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 8. 10. 2002, sp. zn. 19 T 160/2002,takto:Ústavní stížnost se odmítá.Odůvodnění:Podáním ze dne 2. 12. 2002, doručeným Ústavnímu soudu dne 6. 12. 2002, napadl stěžovatel rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 8. 10. 2002, ve věci vedené pod sp. zn. 19 T 160/2002, a postup orgánů činných v přípravném řízení v jeho trestní věci, zejména Obvodního státního zastupitelství v Praze 5.

Vzhledem ke skutečnosti, že stěžovatelovo podání nesplňovalo požadavky kladené na návrh ústavní stížnosti podle § 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, vyzval Ústavní soud stěžovatele přípisem ze dne 14. 2. 2003, který stěžovatel obdržel dne 25. 2. 2003, k odstranění vad ústavní stížnosti. Upozornil jej, že pokud ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy nedojde Ústavnímu soudu řádná ústavní stížnost, jíž budou ve výzvě uvedené vady návrhu odstraněny, bude návrh odmítnut. Ústavní soud rovněž stěžovatele vyzval k tomu, aby si zvolil advokáta, který by ho v řízení před Ústavním soudem zastupoval, případně, pokud mu bude právní pomoc jím zvoleným advokátem odmítnuta, aby se s žádostí o ustanovení advokáta obrátil na Českou advokátní komoru.

Stěžovatel doplnil svou ústavní stížnost podáním ze dne 25. 3. 2003, kde uvedl, že obdržel sdělení České advokátní komory o určení advokáta. Dne 3. 4. 2003 doručil takto určený advokát Ústavnímu soudu plnou moc stěžovatele ze dne 28. 3. 2003 pro zastupování před Ústavním soudem. Samotná ústavní stížnost nebyla advokátem nijak doplněna. Ústavní soud tedy vyzval advokáta stěžovatele, výzvou doručenou dne 17. 4. 2003, aby ve lhůtě 10 dnů doručil Ústavnímu soudu ústavní stížnost splňující náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Dne 2. 5. 2003 doručil advokát Ústavnímu soudu doplnění ústavní stížnosti spočívající v tom, že ke svému průvodnímu dopisu přiložil fotokopii podání stěžovatele ze dne 2. l2. 2002, které doplnil návrhem na zrušení rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 8. 10. 2002, sp. zn. 19 T 160/2002.

Z uvedeného vyplývá, že ani na základě opětovné výzvy advokát stěžovatele nedoručil Ústavnímu soudu řádnou ústavní stížnost, k níž mj. nebyla rovněž připojena ani kopie napadeného rozsudku. Zmíněné "doplnění" bylo navíc Ústavnímu soudu doručeno až dne 2. 5. 2003, tedy 4. den po uplynutí poskytnuté lhůty (poslední den lhůty připadl na neděli, proto lhůta vypršela až následující pracovní den). Protože stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení, návrh odmítl na základě ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.V Brně dne 5. května 2003JUDr. František Duchoň, v. r.
soudce Ústavního soudu