I.ÚS 73/99 ze dne 23. 3. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele V. K., o ústavní stížnosti proti platebnímu rozkazu, č. j. Ro 2942/98-6, vydaného Okresním soudem v Liberci, takto:

Návrh se odmítá.


Odůvodnění:

Navrhovatel svým podáním ze dne 8. 2. 1999, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 9. 2. 1999, žádá Ústavní soud o prošetření okolností vedoucích k vydání platebního rozkazu, č. j. Ro 2942/98-6, vydaného Okresním soudem v Liberci.

Po přezkoumání návrhu Ústavní soud zjistil, že návrh nemá všechny náležitosti ústavní stížnosti, které zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, stanoví. Navrhovatel neuvedl, které jeho základní právo nebo svoboda byly postupem soudu porušeny (§ 72 odst. 1 cit. zák.), nebylo z něho patrno, čeho se navrhovatel domáhá, ani v něm nebyly označeny důkazy, kterých se navrhovatel dovolává (§ 34 odst. 1 cit. zák.). Návrh nebyl zaslán v dostatečném počtu vyhotovení (§ 34 odst. 2 cit. zák.), nebyla k němu připojena kopie rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 72 odst. 4 cit. zák.) a konečně navrhovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 cit. zák.).

Na základě shora uvedených skutečností byl navrhovatel přípisem ze dne 18. 2. 1999 vyzván Ústavním soudem, aby výše uvedené nedostatky podání odstranil a současně mu byla stanovena lhůta k odstranění vytýkaných nedostatků, která činila 20 dnů ode dne doručení výzvy navrhovateli.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel ve stanovené lhůtě nedostatky návrhu neodstranil, dospěl Ústavní soud k závěru, že jsou splněny podmínky ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a proto mimo ústní jednání usnesením návrh odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.V Brně 23. března 1999
Prof. JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.
soudce Ústavního soudu