I.ÚS 734/14 ze dne 15. 7. 2014
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud České republiky rozhodl při ústním jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem o návrhu ze dne 24. 2. 2014, označeném jako ústavní stížnost proti usnesení "30 C do 35/2014-334", stěžovatelky Marie Hermanové, takto:

Návrh se odmítá.Odůvodnění:

Stěžovatelka zaslala Ústavnímu soudu návrh ze dne 24. 2. 2014, označený jako ústavní stížnost "na usnesení 30 C do 35/2014-334". Dne 20. 3. 2014 byla vyzvána k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy a současně poučena nejen o náležitostech ústavní stížnosti, ale také o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, tj. že neodstranění vad návrhu v určené lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí.

Dle sdělení doručující pošty nebyla stěžovatelka na jí uvedené adrese zastižena, proto byla písemnost po zanechání výzvy dne 24. 3. 2014 uložena a po marném uplynutí úložní doby byla vložena dne 7. 4. 2014 do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky. Nastala tedy fikce jejího doručení, od které počala lhůta 30 dnů pro odstranění vad stěžovatelčina návrhu, která zjevně uplynula dne 7. 5. 2014.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka přes výzvu a řádné poučení Ústavního soudu neodstranila vady své ústavní stížnosti ve lhůtě stanovené (resp. dosud tak neučinila), nezbylo Ústavnímu soudu než postupovat dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a její návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. července 2014


Ivana Janů, v.r.
soudce zpravodaj