I.ÚS 74/93 ze dne 10. 11. 1993
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
ČESKÁ REPUBLIKA Sp. zn. I. ÚS 74/93
USNESENÍ
Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Vojenem Güttlerem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J.Č., proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 31. 3. 1993, sp. zn. 3 T 114/92 a Městského soudu v Praze ze dne 9. 6. 1993, sp. zn. 7 To 204/93 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 15. 9. 1987, sp. zn. 2 T 148/87
t a k t o
Ústavní stížnost se odmítá. O d ů v o d n ě n í :
Stěžovatel se domáhá přezkoumání v záhlaví citovaných rozhodnutí ve věci jeho trestního řízení.
Dne 30. 9. 1993 byl stěžovatel vyzván k odstranění vad stížnosti s tím, že je třeba, aby byl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zák. č. 182/93 Sb.). Ústavní soud určil stěžovateli lhůtu 20 dnů k odstranění těchto vad.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě vady neodstranil.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) cit. zákona soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, protože lhůta k odstranění vad uplynula marně.
Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.
Poučení: proti tomuto usnesení není přípustné.


V Brně dne 10. listopadu 1993 JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj