I.ÚS 757/2000 ze dne 15. 1. 2001
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
I. ÚS 757/2000


Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti F. Š., zastoupeného JUDr. M. M., advokátkou, proti usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2000, sp. zn. IV. ÚS 713/2000, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.


Odůvodnění:

Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 21. 12. 2000 domáhal zrušení usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2000, sp. zn. IV. ÚS 713/2000, kterým byla odmítnuta jeho předchozí ústavní stížnost, podaná rovněž proti usnesení Ústavního soudu. Podle názoru stěžovatele došlo napadeným rozhodnutím k porušení čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Stěžovatel v zásadě zastává právní názor, že proti usnesení Ústavního soudu o odmítnutí ústavní stížnosti je přípustná další ústavní stížnost.

V daném případě Ústavnímu soudu nezbývá, než konstatovat, že zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, neposkytuje tomuto soudu prostředek, na základě kterého by byl oprávněn rušit svá vlastní rozhodnutí. Řízení před Ústavním soudem v České republice je v důsledku zvolené podoby koncentrovaného a specializovaného modelu ústavního soudnictví řízením jednoinstančním a rozhodnutí Ústavního soudu jsou konečná. Stěžovatel byl v usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2000, sp. zn. IV. ÚS 713/2000, které napadl ústavní stížností, řádně poučen, že proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Z uvedených důvodů proto Ústavní soud stěžovatelovu ústavní stížnost odmítl, neboť se jednalo o návrh, podaný někým zjevně neoprávněným (§ 43 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.


V Brně 15. ledna 2001

Prof. JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.
soudce Ústavního soudu