I.ÚS 85/11 ze dne 22. 2. 2011
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti Ing. Z. V., proti usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 14. 7. 2010, č. j. 17 C 71/2010-38, a proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 9. 2010, č. j. 11 Co 449/2010-66, o návrhu na odklad vykonatelnosti obou těchto rozhodnutí, a o návrhu na zrušení ustanovení právního předpisu, jejichž uplatněním nastala skutečnost, která je předmětem ústavní stížnosti", takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 7. 1. 2010 a poté 12. 1. 2011, stěžovatel napadl v záhlaví uvedená rozhodnutí s dalšími návrhy v něm uvedenými.

Stěžovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo vadami. Kupříkladu, pro řízení před Ústavním soudem nebyl stěžovatel zastoupen advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu). Dále stěžovatel nepředložil žádnou konkrétní argumentaci, tím méně ústavně právní.

K odstranění nedostatků svého podání byl stěžovatel vyzván písemnou výzvou, doručenou mu dne 24. 1. 2011, v níž byl též upozorněn, že nestane-li se tak ve lhůtě 20 dnů, bude stížnost odmítnuta. Dostalo se mu náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí.

Dne 12. 2. 2011 (a dále 14. 2. 2011) Ústavnímu soudu došla žádost stěžovatele o prodloužení lhůty k odstranění vad ústavní stížnosti o 14 dnů (resp. do dne 28. 2. 2011). V odůvodnění této žádosti stěžovatel uvedl, že "V záležitosti své ústavní stížnosti (sp. zn. I. ÚS 85/11) jsem navázal komunikaci s advokátní zástupkyní, která by byla ochotna mne u Ústavního soudu v dané záležitosti zastupovat a ústavní stížnost sepsat (Mgr. E. K.). Ze zdravotních důvodů však není schopna záležitost právně převzít a odstranit vady mého návrhu tak, aby byla dodržena nyní stanovená lhůta na odstranění vad návrhu.".

Ústavní soud neshledal důvod k dalšímu stanovení soudcovské lhůty k odstranění vad ústavní stížnosti stěžovatele. K tomu ho vedou - samostatně, a tím spíše ve svém souhrnu - následující důvody.

1) Stanovení další soudcovské lhůty k odstranění vad ústavní stížnosti by představovalo další faktické prodlužování zákonné lhůty k podání ústavní stížnosti (neboť stěžovatel sděluje, že mu bylo napadené usnesení doručeno dne 11. 11. 2010), a tím i zvýhodnění stěžovatele oproti ostatním stěžovatelům, kteří zákonné povinnosti podat bezvadnou ústavní stížnost v zákonem stanovené lhůtě dostáli. Zákonnou lhůtu k podání ústavní stížnosti nelze obcházet opakovaným dodatečným prodlužováním lhůty k odstranění vad ústavní stížnosti. Smyslem právního institutu lhůty je především snížení neurčitosti při uplatňování práv, resp. pravomocí, a časové omezení stavu nejistoty v právních vztazích. To platí o to více, jestliže jde v dané věci o civilní řízení.

2) Ústavní soud nemohl přehlédnout, že pokud by advokátka Mgr. E. K. skutečně ze zdravotních důvodů nebyla schopna odstranit vady ústavní stížnosti ve lhůtě k tomu Ústavním soudem stanovené, stěžovatel by se mohl nechat zastoupit jiným advokátem, aby vyhověl výzvě Ústavního soudu (k tomu srov. též usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1157/09). Stěžovatel netvrdí - tím méně prokazuje - opak, tedy že by se nemohl nechat jiným advokátem zastoupit.

3) Stěžovatel nijak nedokládá ochotu Mgr. E. K. sepsat ústavní stížnost stěžovatele a zastupovat jej před Ústavním soudem. Ústavnímu soudu ani nedošlo od Mgr. E. K. žádné sdělení, potvrzující (toliko) tvrzení stěžovatele o její ochotě sepsat ústavní stížnost a zastupovat stěžovatele; týž pouze uvádí, že Mgr. E. K. ze zdravotních důvodů není schopna záležitost právně převzít a odstranit vady stěžovatelova návrhu ve lhůtě, aniž by však vysvětlil, zda a proč tvrzené zdravotní důvody brání Mgr. E. K., aby v tomto směru Ústavní soud kontaktovala.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve stanovené lhůtě vady podání neodstranil, Ústavní soud ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. února 2011


Vojen Güttler, v. r.
soudce zpravodaj