I.ÚS 90/99 ze dne 22. 4. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatele M. Ch., proti rozsudku Okresního soudu v Náchodě ze dne 31. 3. 1998, č.j. P 141/85-151, a rozsudku krajského soudu (blíže neuvedeného), č.j. 18 Co 445/98-178,
t a k t o:
Ústavní stížnost se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í :
Stěžovatel v ústavní stížnosti ze dne 20. 1. 1999, ve věci označené jako "dovolání k ústavnímu soudu v Brně", ohledně zvýšení výživného uvádí, že "soud druhého stupně měl vzít na vědomí, že se možnosti a schopnosti otce od května 98 podstatně změnily" a domáhá se toho, aby tento soud buď vrátil spis k novému projednání, nebo stanovil jinou výši výživného.
Dne 9. 3. 1999 byl stěžovatel vyzván k odstranění vad této stížnosti s poučením, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud stěžovatel neodstraní vady do 21 dnů od doručení této výzvy.
Stěžovatel ve stanovené lhůtě vady neodstranil.
Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.
Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně.
Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 22. 4. 1999


JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj