II.ÚS 109/99 ze dne 10. 5. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Antonína Procházky a soudců JUDr. Ivy Brožové a JUDr. Vojtěcha Cepla ve věci ústavní stížnosti JUDr. P. H., na průtahy ve věci Okresního soudu v Teplicích, sp. zn. 14 Nc 1269/97, t a k t o :

Ú s t a v n í s t í ž n o s t s e o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Ústavní soud podle ustanovení § 43 odst.2 písm.a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, návrh odmítl, neboť návrh je zjevně neopodstatněný.

Stěžovatel podal k Ústavnímu soudu stížnost, kterou tento soud obdržel dne 2. 3. 1999. Podáním stěžovatel brojí proti průtahům způsobeným nečinností Okresního soudu v Teplicích ve věci vedené pod sp. zn. 14 Nc 1269/97.

Navrhovatel v odůvodnění stížnosti uvedl, že v říjnu 1997 podal k Okresnímu soudu v Teplicích návrh na snížení výživného pro svou nezletilou dceru, která byla po rozvodu rodičů svěřena do péče matky.

Přes urgenci navrhovatele tento soud ve shora označené věci dosud nezačal jednat a stěžovatel je přesvědčen, že jednáním Okresního soudu v Teplicích dochází k porušování čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, jakož i čl. 6 odst. 1 Úmluvy. Závěrem navrhuje, aby Ústavní soud uložil jmenovanému soudu ve věci, sp. zn. 14 Nc 1269/97, neprodleně jednat.

Ústavní soud si vyžádal od Okresního soudu v Teplicích spis sp. zn. 14 Nc 1269/97 a požádal tento soud o vyjádření k ústavní stížnosti v termínu do 30 dnů od obdržení výzvy. Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě dožádaný okresní soud požadavky Ústavního soudu nesplnil, bylo vyřízení dožádání urgováno dne 20. 4. 1999. Teprve dne 28. 4. 1999 obdržel Ústavní soud jak vyjádření Okresního soudu v Teplicích, tak i předmětný spis sp. zn. 14 Nc 1269/97.

Z vyjádření podepsaného soudu Ústavní soud konstatoval, že stížnost navrhovatele na nečinnost tohoto soudu v označené věci je zcela opodstatněná, neboť Okresní soud v Teplicích nebyl schopen ode dne podání t. j. od 17. 9. 1997 až do 28. 3. 1999 ve věci návrhu stěžovatele provést žádné úkony, a to přesto, že ve věcech spadajících do agendy péče o nezletilé je třeba vyřizovat napadená podání urychleně a nelze tedy s ohledem na délku nečinnosti tohoto soudu omluvit jeho jednání ani poukazem na nedostatečné obsazení soudu a množstvím věcí jím vyřizovaných v opatrovnickém řízení. Této skutečnosti si byla vědoma i místopředsedkyně Okresního soudu v Teplicích, která Ústavnímu soudu zaslala jak vyjádření, tak i omluvný dopis za nevyřízení dožádání Ústavního soudu.

Z usnesení založeného ve spise Okresního soudu v Teplicích ze dne 29. 3. 1999, č. j. 14 Nc 1269/97-4, Ústavní soud zjistil, že ve věci návrhu stěžovatele, jako otce nezletilé, o snížení výživného byla podepsaným soudem vyslovena místní nepříslušnost s tím, že po právní moci citovaného usnesení bude právní věc postoupena k projednání Okresnímu soudu v Mostě, jako soudu místně příslušnému, neboť podle tvrzení tohoto soudu zůstala místní příslušnost Okresního soudu v Mostě i nadále zachována.

Vzhledem k tomu, že shora citovaným usnesením Okresního soudu v Teplicích odpadl předmět ústavní stížnosti, neboť napadený obecný soud ve věci jednal a rozhodl (i když až po zaslané výzvě Ústavního soudu k vyjádření a žádosti o předložení spisu), byl soudce zpravodaj nucen podanou stížnost odmítnout, neboť nečinnost soudu byla částečně způsobena špatným podáním navrhovatele a navíc bylo dosaženo před rozhodnutím Ústavního soudu účelu ústavní stížnosti, která směřovala ve smyslu ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, proti jinému zásahu orgánu veřejné moci, t. j. nečinnosti Okresního soudu v Teplicích, který však do doby vyřízení ústavní stížnosti odpadl.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Antonín Procházka
předseda senátu ÚS


V Brně dne 10. května 1999