II.ÚS 1132/15 ze dne 16. 6. 2015
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Radovana Suchánka (soudce zpravodaj) a soudců Vojtěcha Šimíčka a Jiřího Zemánka ve věci ústavní stížnosti společnosti CF FLOP, s. r. o., sídlem v Brně, Nejedlého 383/11, zastoupené Mgr. Lucií Brusovou, advokátkou se sídlem v Ostravě, Masná 8, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2015 č. j. 30 Cdo 2583/2014-92, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 9. 2013 č. j. 68 Co 238/2013-68 a proti rozsudku Obvodního soud pro Prahu 2 sp. zn. 41 C 59/2012, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění

Stěžovatelka se podanou ústavní stížností domáhala zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, neboť jimi měla být porušena její práva zakotvená v ustanoveních čl. 4 odst. 4, čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 3 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Na základě ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatelka vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě.

Stěžovatelka - poté co odstranila vadu podání spočívající v absenci povinného zastoupení advokátem - této možnosti využila, když svoji ústavní stížnost prostřednictvím své právní zástupkyně vzala přípisem ze dne 18. 5. 2015 zpět.

Proto Ústavní soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. června 2015

Radovan Suchánek v.r.
předseda senátu