II.ÚS 152/14 ze dne 28. 1. 2014
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Stanislavem Balíkem ve věci návrhu Aleny Dřezové a Daniela Dřezy, na zrušení usnesení Městského soudu v Praze č. j. 30 Co 482/2013-53 ze dne 22. 11. 2013 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 č. j. 10 C 236/2012-45 ze dne 27. 9. 2013 takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Dne 13. 1. 2014 došel Ústavnímu soudu návrh směřující proti shora označeným soudním rozhodnutím. Ústavní soud nejdříve posuzoval, zda návrh na zahájení řízení splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány formální podmínky jeho věcného projednání, stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších změn (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), přičemž dospěl k závěru, že návrh tyto požadavky z níže daných důvodů nesplňuje.

Třebaže byl dosud navrhovatel opakovaně a podrobně Ústavním soudem poučován o formálních požadavcích kladených na ústavní stížnost zákonem o Ústavním soudu (srov. sp. zn. IV. ÚS 2506/07, II. ÚS 283/10, III. ÚS 1343/11, I. ÚS 2490/11, IV. ÚS 3412/11, I. ÚS 4779/12), je zcela zjevné, že ani nyní podaný návrh tyto náležitosti nesplňuje, jelikož v prvé řadě nebyl ani formálně, ani materiálně naplněn požadavek obligatorního zastoupení advokátem v řízení před Ústavním soudem v souladu s § 30 a 31 vzpomínaného zákona. Vyzývat navrhovatele k odstranění vad návrhu by bylo z důvodů jemu z předchozích řízení velmi dobře známých neefektivní a formalistické. S právními následky takto podané ústavní stížnosti tak již byl navrhovatel dostatečně seznámen, pročež Ústavní soud odmítl jeho další takto podaný návrh za přiměřené aplikace ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Ve vztahu k navrhovatelce je pak zapotřebí přistoupit k odmítnutí návrhu dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu, poněvadž v řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 10 C 236/2012 nebyla jeho účastníkem (vystupoval zde pouze navrhovatel jako žalobce), přičemž ústavní stížnost je oprávněna podat toliko fyzická nebo právnická osoba proti rozhodnutím vydaným v řízení, jehož byla účastníkem (§ 72 odst. 1 písm. a/ téhož předpisu); tato podmínka tedy zjevně splněna nebyla.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 28. ledna 2014


Stanislav Balík, v. r.
soudce zpravodaj