II.ÚS 17/95 ze dne 20. 4. 1995
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivy Brožové a soudců JUDr. Vojtěcha Cepla a JUDr. Antonína Procházky v právní věci navrhovatele K. O., o návrhu ze dne 18. 1. 1995, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Navrhovatel ve svém návrhu ze dne l8. 1. 1995, doručeném Ústavnímu soudu dne 20. 1. 1995, uvedl, že v řízení, vedeném u Okresního soudu v Písku pod sp. zn. 4 C 636/90 a u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 5 Co 515/91, došlo k porušení ustanovení § 1 a § 121 o.s.ř. a obcházení zákona. Dále uvedl, že byl zamítnut i jeho návrh na obnovu řízení usnesením Okresního soudu v Písku, sp. zn. 4 C 817/94, a požádal o jeho přezkoumání.

Ústavní soud vyrozuměl navrhovatele ohledně vad návrhu přípisem, který mu byl doručen oproti podpisu dne 6. 2. 1995. Současně mu byla do 6. 3. 1995 poskytnuta lhůta k odstranění vad návrhu. Tato lhůta byla posléze na návrh navrhovatele prodloužena do 27. 3. 1995.

Přípisem ze dne 27. 3. 1995, doručeným Ústavnímu soudu dne 31. 3. 1995, vzal navrhovatel návrh zpět a požádal o zastavení řízení dle § 77 zák. č. 182/1993 Sb., neboť se mu nepodařilo splnit podmínku právního zastoupení advokátem v řízení před Ústavním soudem. Ústavní soud pak dle ustanovení § 77 zák. č. 182/1993 Sb. řízení zastavil, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. 4. 1995

JUDr. Iva Brožová
soudkyně Ústavního soudu ČR