II.ÚS 2087/08 ze dne 19. 11. 2008
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v plénu ve složení Stanislav Balík, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová, Michaela Židlická, ve věci ústavní stížnosti stěžovatele OREL, jednota Opava, sídlem Kolářská 4, 746 01 Opava, zastoupeného JUDr. Jiřím Mlčochem, advokátem se sídlem Nádražní 1325/18, Ostrava, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 4. 2007 sp. zn. 8 Co 236/2007, evidované pod sp. zn. IV. ÚS 1671/07, a dále ve věci ústavní stížnosti téhož stěžovatele, zastoupeného týmž advokátem, směřující proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2008, sp. zn. 21 Cdo 2517/2007, rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 7. 2006, sp. zn. 8 Co 302/2006, a rozsudku Okresního soudu v Opavě ze dne 1. 4. 2005 sp. zn. 7 C 262/2002, evidované pod sp. zn. II. ÚS 2087/08, takto:

Ústavní stížnosti stěžovatele OREL, jednota Opava, sídlem Kolářská 4, 746 01 Opava, zastoupeného JUDr. Jiřím Mlčochem, advokátem se sídlem Nádražní 1325/18, Ostrava, vedené pod sp. zn. IV. ÚS 1671/07 a sp. zn. II. ÚS 2087/08, se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod sp. zn. II. ÚS 2087/08.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dvě ústavní stížnosti téhož stěžovatele směřující proti v záhlaví uvedeným rozhodnutím obecných soudů. Obě věci vyplynuly z téhož řízení a rozhodování o nich na sebe navazuje.

Dle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, může Ústavní soud spojit ke společnému řízení věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků. Jak z výše uvedeného vyplývá, obě ústavní stížnosti se týkají obdobných skutkových okolností, obsahují stejné námitky téhož stěžovatele a v rámci řízení o ústavní stížnosti vystupuje tentýž účastník a vedlejší účastníci řízení. Ústavní soud proto z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení dle uvedených zákonných ustanovení tyto věci spojil ke společnému řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. listopadu 2008

Pavel Holländer
místopředseda Ústavního soudu