II.ÚS 218/04 ze dne 30. 4. 2004
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatel O. S. P. O.S., o návrhu ze dne 31. 3. 2004, t a k t o :
Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Návrhem označeným jako "ústavní stížnost ve věci neoprávněného vysílání skupiny G. M. H., k." doručeným Ústavnímu soudu dne 6. 4. 2004 se navrhovatel domáhá, aby Ústavní soud převedl "společnost F. P. a licence T. P. na skupinu K. a Č. a převedl licence v počtu 200 kmitočtů pro vysílání celoplošné televize na skupinu K.".
Ústavní soud je dle článku 83 Ústavy soudním orgánem ochrany ústavnosti. Při výkonu svých kompetencí musí respektovat jeden ze základních principů právního státu, zakotvený v článku 2 odst. 3 Ústavy a v článku 2 odst. 2 Listiny, podle něhož lze státní moc uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který stanoví zákon. Ústavní soud má tedy přesně vymezenou pravomoc a působnost, které nemůže překročit.
Dle ustanovení čl. 87 Ústavy ČR je Ústavní soud oprávněn rozhodovat výhradně ve věcech v tomto článku uvedených. Projednávaný návrh ovšem nespadá pod žádný z případů, v nichž by byl Ústavní soud ve smyslu uvedeného ustanovení oprávněn rozhodovat.
Vzhledem k výše uvedenému Ústavnímu soudu nezbylo než návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout jako návrh, k jehož projednání není příslušný. Pro odmítnutí návrhu z důvodu nedostatku příslušnosti nebyl již navrhovatel vyzván Ústavním soudem k odstranění vad svého návrhu.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.V Brně dne 30. dubna 2004 JUDr. Jiří Malenovský
soudce zpravodaj