II.ÚS 2308/14 ze dne 16. 9. 2014
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem ve věci ústavní stížnosti navrhovatele P. T., t. č. Věznice Horní Slavkov, PS-50/C-2, 357 31 Horní Slavkov, bez právního zastoupení, proti rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 3. června 2013 sp. zn. 6 T 56/2013, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

I.
Dne 7. července 2014 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání navrhovatele označené jako "Stížnost pro porušení zákona a základních lidských práv a svobod".

II.
Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v ust. § 30, § 31, § 34 a § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud navrhovatele k odstranění vad podání a stěžovatele upozornil, že zákon o Ústavním soudu neumožňuje ustanovení advokáta z úřední moci, avšak dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, má každý právo na to, aby v případě, že mu bude odmítnuta právní pomoc advokátem (jím zvoleným), mu Česká advokátní komora advokáta určila podle ustanovení § 18 odst. 2 cit. zákona.

K odstranění vad podání Ústavní soud stěžovateli stanovil lhůtu 15 dnů od doručení výzvy k odstranění vad podání. Současně Ústavní soud navrhovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude Ústavní soud nucen podání (ústavní stížnost) ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout. Výzva k odstranění vad podání byla navrhovateli doručena dne 13. srpna 2014 a následujícího dne počala navrhovateli běžet 15 denní lhůta k odstranění vad podání, která uplynula dnem 28. srpna 2014.

Protože navrhovatel vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil, soudce zpravodaj návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. září 2014


JUDr. Radovan Suchánek v. r.
soudce zpravodaj