II.ÚS 240/98 ze dne 20. 4. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Antonína Procházky a soudců JUDr. Ivy Brožové a JUDr. Vojtěcha Cepla ve věci ústavní stížnosti T. T., zastoupeného Mgr. Bohuslavem Padalíkem, AK Sokolovská 2, Znojmo, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 2. 4. 1998, sp. zn. 1 To 67/98, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 13. 3. 1998, sp. zn. 11 T 27/97, takto:

Ústavní soud řízení zastavuje.

Odůvodnění:

Dne 22. 5. 1998 obdržel Ústavní soud stížnost proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 2. 4. 1998, sp. zn. 1 To 67/98, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 13. 3. 1998, sp. zn. 11 T 27/97. Stížností napadeným usnesením rozhodoval Vrchní soud v Olomouci o stížnosti stěžovatele proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně, kterým byla zamítnuta žádost obžalovaného (nyní stěžovatele) o propuštění z vazby na svobodu. Stížnost vrchní soud jako nedůvodnou ve smyslu ustanovení § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítl.

Vzhledem k tomu, že podání vykazovalo vady ve smyslu zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zaslal soudce zpravodaj navrhovateli výzvu k odstranění vad podání. Dne 5. 6. 1998 stěžovatel oznámil soudu, že ve stanovené lhůtě není schopen vady podání odstranit, neboť nemá ještě zajištěného právního zástupce. Dne 23. 6. 1998 požádal stěžovatel o prodloužení původně stanovené lhůty k odstranění vad návrhu. V podstatě identické sdělení obsahovala i zpráva právního zástupce stěžovatele, doručená Ústavnímu soudu dne 10. 7. 1998. Ústavní soud reagoval na toto podání tak, že stěžovateli i jeho právnímu zástupci prodloužil lhůtu do 17. 7. 1998 včetně. Dne 17. 7. 1998, t. j. poslední den lhůty obdržel Ústavní soud doplněné podání a plnou moc právního zástupce pro zastupování před Ústavním soudem.

Dne 6. 8. 1998 obdržel Ústavní soud doplnění ústavní stížnosti ve smyslu ustanovení § 74 a § 64 odst. 1 písm. d) zák. č. 182/1993 Sb., s návrhem na zrušení části ustanovení § 67 písm. a) tr. ř. (nyní ustanovení § 67 odst. 1 písm. a) tr. ř.) vyjádřené slovy "nemá-li stálé bydliště", "anebo hrozí-li mu vysoký trest".

Dne 14. 4. 1999 obdržel Ústavní soud zpětvzetí ústavní stížnosti stěžovatele bez jakéhokoli odůvodnění.

Stěžovatel disponuje s předmětem řízení až do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě, takže Ústavní soud s ohledem na ustanovení § 77 zák. č. 182/1993 Sb. řízení ve věci shora uvedené ústavní stížnosti a návrhu na zrušení části ustanovení § 67 odst. 1 písm. a) tr. ř. - zastavil.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. dubna 1999

JUDr. Antonín Procházka
předseda senátu ÚS