II.ÚS 267/04 ze dne 13. 7. 2004
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem ve věci ústavní stížnosti Ing. L. V., zastoupeného JUDr. P. N., směřující proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 22. ledna 2004, sp. zn. 3 Afs 8/2003, takto:


Ústavní stížnost se odmítá.Odůvodnění:


Dne 27. dubna 2004 obdržel Ústavní soud ústavní stížnost, kterou se stěžovatel domáhal zrušení shora označeného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Tímto rozhodnutím byl zrušen rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 16. dubna 2003, sp. zn. 30 Ca 437/2003, týkající se odvolání do rozhodnutí Finančního ředitelství v Jihlavě, ze dne 1. listopadu 1999, a věc byla krajskému soudu vrácena k dalšímu řízení.

Dle ustanovení § 72 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se může na Ústavní soud obrátit každý, kdo tvrdí, že pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné moci bylo zasaženo do jeho základních práv a svobod, zaručených ústavním pořádkem. Nezbytným předpokladem takového podání však je skutečnost, že nápravy se nelze domoci jiným postupem a že byly vyčerpány veškeré procesní prostředky, které zákon k ochraně práva poskytuje.

V daném případě stěžovatel napadl rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, jímž byla věc vrácena k dalšímu projednání. Stěžovatel tak má k dispozici vše, co poskytuje příslušný procesní předpis k ochraně jeho práva jako účastníka řízení, včetně případných opravných prostředků. Do doby pravomocného skončení řízení ve věci samé je proto podání předčasné, a proto je ústavní stížnost dle ustanovení § 75 odst. 1 zákona o Ústavnímu soudu nepřípustná.


Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.


V Brně dne 13. července 2004


JUDr. Jiří Nykodým, v. r. soudce zpravodaj