II.ÚS 2825/19 ze dne 15. 10. 2019
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem o návrhu stěžovatele G. S., t. č. Věznice P. O. BOX 2, Ostrava - Heřmanice, kterým se domáhá "přezkoumání své záležitosti ve věci zastavení exekucí", proti němu vedených, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 27. 8. 2019 byl Ústavnímu soudu doručen návrh, kterým stěžovatel žádá přezkoumání své situace, kdy i v případě zastavení exekucí proti němu vedených exekutoři požadují náhradu nákladů těchto řízení, s čímž nesouhlasí a poukazuje v tomto ohledu na svůj věk, zdravotní stav a okolnost, že se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody.

Protože návrh nesplňoval zákonem stanovené podmínky řízení, když stěžovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu) a návrh neobsahoval vůbec žádnou relevantní ústavněprávní argumentaci a není z něj ani dostatečně seznatelné, čeho se konkrétně domáhá, upozornil ho Ústavní soud výzvou, doručenou stěžovateli dne 3. 9. 2019, na vady návrhu s tím, že pokud nebudou odstraněny do 40 dnů od doručení tohoto přípisu, bude návrh odmítnut. Výslovně byl stěžovatel poučen o způsobu, jakým si může zajistit advokátní zastoupení a co vše musí návrh obsahovat.

Protože na tuto výzvu stěžovatel nijak nezareagoval, konstatuje Ústavní soud, že vady svého návrhu k dnešnímu dni neodstranil, přičemž lhůta k jejich odstranění marně uplynula dne 14. 10. 2019.

S ohledem na shora uvedené Ústavnímu soudu nezbylo než postupovat podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudcem zpravodajem návrh odmítnout z důvodu neodstranění vad návrhu v určené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. října 2019


Vojtěch Šimíček v. r.
soudce zpravodaj