II.ÚS 288/04 ze dne 13. 7. 2004
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem ve věci podání stěžovatelky Ing. M. A., bez právního zastoupení, směřujícího proti postupu Policie ČR, a způsobu vyřizování trestních oznámení stěžovatelky, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 11. května 2004 podání stěžovatelky, kterým brojila proti postupu Policie ČR při vyřizování jejích trestních oznámení.
Uvedené podání nesplňovalo náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Stěžovatelka nebyla zejména zastoupena advokátem ve smyslu ustanovení § 30 odst. 1 zákona. Ústavní soud proto stěžovatelku dopisem ze dne 20. května 2004 (stěžovatelce doručen dne 11. června 2004) vyzval k odstranění vad podání, k čemuž jí stanovil lhůtu 15 dnů od doručení výzvy. Současně stěžovatelku upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může Ústavní soud podání (ústavní stížnost) odmítnout.
Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení byly splněny, neboť lhůta k odstranění vad marně uplynula dne 28. června 2004. Z tohoto důvodu nezbylo soudci zpravodaji než ústavní stížnost dle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 13. července 2004


JUDr. Jiří Nykodým, v. r. soudce zpravodaj