II.ÚS 300/97 ze dne 15. 3. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti HC B., zastoupeného JUDr. J.J., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 4. 1997, č. j. 15 Co 336/96-189, a rozsudku Okresního soudu v Přerově ze dne 7. 5. 1996, č. j. 6 C 125/95-174, t a k t o :

Ú s t a v n í s t í ž n o s t s e o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Soudce zpravodaj podle ustanovení § 43 odst.1 písm.e) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, návrh odmítl, neboť podaná stížnost je nepřípustná.

Dne 13. 8. 1997 obdržel Ústavní soud stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 4. 1997, č. j. 15 Co 336/96-189, jimž byl zrušen rozsudek Okresního soudu v Přerově ze dne 7. 5. 1996, č. j. 6 C 125/95-179.

V průběhu zahájeného řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj zjistil, že proti napadenému usnesení Krajského soudu v Ostravě podal HC P., v zákonné lhůtě dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.

Na základě dožádání bylo Nejvyšším soudem ČR soudci zpravodaji postoupeno usnesení tohoto soudu ze dne 13. 1. 1999, č. j. 29 Cdo 912/98-214, ze kterého vyplývá, že ústavní stížností napadená rozhodnutí obecných soudů, tj. rozsudek Okresního soudu v Přerově ze dne 7. 5. 1996, č. j. 6 C 125/95-174, a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 4. 1997, č. j. 15 Co 336/96-189, byla Nejvyšším soudem ČR, jako soudem dovolacím, zrušena a věc byla vrácena soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Vzhledem k tomu, že podmínkou zahájení řízení o ústavní stížnosti je rovněž předpoklad pravomocně skončeného předchozího řízení (§ 75 odst. 1 ve vztahu k § 72 odst. 2,4 zák. č. 182/1993 SB., ve znění pozdějších předpisů), což v tomto případě nebylo s ohledem na citované usnesení splněno, nezbylo soudci zpravodaji než stížnost jako nepřípustnou odmítnout.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.


JUDr. Antonín Procházka
soudce Ústavního soudu

V Brně dne 15. března 1999