II.ÚS 344/99 ze dne 7. 12. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
II. ÚS 344/99
ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu
Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci ústavní stížnosti D. Z., a N. K., zastoupených JUDr. P. I., advokátem, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 12. 11. 1998, čj. 15 C 271/97-76, ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 29. 3. 1999, j. 53 Co 60/99-103, takto:


Ústavní stížnost se o d m í t á.
Odůvodnění:


Stěžovatelky napadly ústavní stížností ze dne 13. 7. 1999 rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 12. 11. 1998, čj. 15 C 271/97-76, a rozsudek Městského soudu v Praze ze 29. 3. 1999, čj. 53 Co 60/99-103, s tvrzením, že nesouhlasí s právními názory soudů obou stupňů a spatřují v nich vážná porušení zákoníku práce a Listiny základních práv a svobod, a to v ustanoveních § 53 odst. 2, § 61 odst. 1 a § 266a zákoníku práce a čl. 26 odst. 3, čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.
Ústavní stížnost byla Ústavnímu soudu doručena osobně dne 13. 7. 1999.
Podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1), a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti.
Běh lhůty počíná tedy již dnem doručení a tento den se včítá do 60 denní
lhůty.
Stěžovatelky v ústavní stížnosti uvedly a následně i doložily dokladem o doručení napadeného rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 3. 1999, j. 53 Co 60/99-103, že předmětný rozsudek Městského soudu v Praze byl Okresním soudem pro Prahu 10 doručen jejich právnímu zástupci JUDr. P. I. dne 14. 5. 1999. Je tedy zřejmé, že lhůta k podání ústavní stížnosti uplynula dnem 12. 7. 1999.

II. ÚS 344/99
Ústavní stížnost je podána po lhůtě stanovené pro její podání zákonem. Proto soudce zpravodaj návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítl.


P o u č e n í : Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.
V Brně dne 7. prosince 1999
Vojtěch Cepl
soudce Ústavního soudu