II.ÚS 3466/10 ze dne 12. 1. 2011
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti Ing. J. V., bez právního zastoupení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 7. prosince 2010 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání stěžovatele označené jako "Podání občana České republiky v právu § 63, zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu, ve spojení s § 42/4, zák. č. 99/1963 SB.-o.s.ř.", které nesplňuje náležitosti ústavní stížnosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

Ústavní soud proto vyzval stěžovatele, aby odstranil vady podání, a poučil ho, že pokud tyto vady neodstraní ve stanovené lhůtě 20 dnů od doručení výzvy, bude Ústavní soud nucen jeho podání odmítnout. Dne 28. prosince 2010 obdržel Ústavní soud podání stěžovatele, kterým však nedošlo k odstranění vad podání. Dne 3. ledna 2011 uplynula stanovená lhůta, aniž by stěžovatel vady návrhu odstranil.

S ohledem na uvedené skutečnosti Ústavnímu soudu nezbylo, než ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. ledna 2011

Pavel Rychetský v. r.
soudce zpravodaj